湯姆.索亞歷險記

De lotgevallen van Tom Sawyer

   第三十四章

   HOOFDSTUK XXXIV.

   哈克說:“湯姆,要是弄到繩子,我們就可以滑下去,窗戶離地面沒有多高。”

   Zoodra de weduwe weg was, zeide Huck: "Tom, wij kunnen, als wij een touw hebben, ons naar beneden laten zakken. Het raam is niet hoog boven den grond."

   “胡說,幹嗎要溜走呢?”

   "Waarom zouden wij dat doen?"

   “是這樣的,跟一大群人在一起怪不習慣的,受不了。湯姆,反正我不下去。”

   "Och, ik ben aan zoo'n troep menschen niet gewoon. Ik kan het niet uitstaan. Ik ga niet naar binnen, Tom."

   “真是的,討厭!其實下去沒什麼大不了的事,我根本不在乎,我會照應你的。”

   "Och, onzin! 't Is niets. Ik geef er niet om en ik zal wel voor je praten."

   希德來了。

   Daar kwam Sid binnen.

   “湯姆,”他說,“波莉姨媽一下午都在等你吶。瑪麗為你準備好了禮服。大家都為你擔心。喂,這不是蠟燭油和粘土嗎?在你衣服上。”

   "Tom," zeide hij, "tante heeft den geheelen middag op je zitten wachten. Marie had je zondagsche kleeren klaargelegd en iedereen heeft zich boos over je gemaakt. Zeg, is dat geen vet en klei dat er op je broek zit?"

   “得了,希德先生,你少管閒事。他們今天為什麼在這裡大吃大喝呢?”

   "Nu, mijnheer Sidje, bemoei je met je eigen zaken. Waarvoor dient al dat lawaai daar binnen?"

   “這是寡婦家的宴會,她經常請客。這次是為了威爾斯曼和他兒子舉行的,感謝他們的救命之恩。喂,還想知道得更多嗎?我可以告訴你。”

   "'t Is een van de partijen, die de weduwe zoo dikwijls geeft. Dezen keer is het voor den boschwachter en zijn zoons, omdat zij haar verleden week uit den nood gered hebben. En zeg,--ik zal je iets zeggen, als je het weten wilt."

   “嗯,是什麼事?”

   "Wat dan?"

   “什麼事?老瓊斯先生今晚有驚人的消息要告訴這裡的人們。他在和姨媽談這事時,被我聽到了這個秘密,不過我想,現在這已算不上什麼秘密了,人人都知道,寡婦也知道,但她卻儘力掩飾。瓊斯先生一定要哈克出席。你瞧,哈克不在場,他怎麼能說出那個大秘密呢!”

   "Wel, de oude Jones zal van avond hier aan de menschen een geheim vertellen; maar ik heb alles afgeluisterd, toen hij het vandaag aan tante kwam zeggen, en ik geloof dat het nu geen geheim meer is. Iedereen weet het,--de weduwe ook, al doet ze net alsof zij het niet weet. Verbeeld je, Jones had beloofd dat Huck hier zou wezen; want hij kon het groote geheim niet aan den dag brengen zonder Huck, weet je?"

   “希德,是哪方面的秘密?”

   "Het geheim? Welk geheim, Sid?"

   “就是哈克跟蹤強盜到寡婦家的那件事情。我想瓊斯想利用此事來個一鳴驚人的舉動,不過我敢打賭,他不會成功。”

   "Och, dat Huck de dieven bij de weduwe ontdekt heeft. Ik geloof dat Jones zich heel wat voorstelt van de verrassing, maar zij zal in 't water vallen."

   希德笑了,心滿意足地笑了。

   Sid wreef zich tevreden in de handen.

   “希德,是你把秘密泄露出去的吧!”

   "Sid, heb jij het verklapt?"

   “得了,別管是誰幹的,反正有人已說出了那個秘密,這就夠了。”

   "Dat doet er niet toe. Iemand heeft het gedaan, dat is genoeg."

   “希德,全鎮只有一個下流傢伙會這麼幹,那就是你。你要是處在哈克的位置,你早就溜之大吉,根本不會向人報告強盜的消息。你只會幹些卑鄙齷齪的事情,見不得幹好事的人受表揚。好,賞你這個——‘不用道謝’,照寡婦的說法。” 湯姆一邊說,一邊打他耳光,連踢帶推把他攆出門外。“好,趕快去向姨媽告狀吧,只要你敢,明天就有你好受的。”

   "Sid, er is maar één persoon in de geheele stad, gemeen genoeg om dat te doen, en dat ben jij. Als je in Hucks plaats geweest waart, zou je als een slang den heuvel afgekropen zijn en nooit iets van de dieven verteld hebben. Jij kunt niet anders dan gemeene dingen doen en jij kunt niet aanzien, dat er een ander geprezen wordt, omdat hij goed heeft gedaan. Daar, je behoeft er niet voor te bedanken, zooals de weduwe zegt." En Tom gaf Sid een klap om zijne ooren en schopte hem de deur uit, "Kom, ga het nu aan tantetje vertellen en morgen zul je er van lusten."

   幾分鐘過後,寡婦家的客人都坐在了晚餐桌旁,十幾個小孩也被安排在同一間房裡的小餐桌旁規規矩矩地坐著,那時的習俗就是這樣。過了一會後,瓊斯先生作了簡短的發言,他感謝寡婦為他和兒子舉辦此次宴請,但他又說還有個很謙虛的人——

   Niet lang hierna zaten al de gasten der weduwe aan tafel en een dozijn kinderen werden, naar de gewoonte van dat land en dien tijd, aan kleine tafeltjes, in dezelfde kamer opeengehoopt. Op een gepast oogenblik hield de heer Jones een kleine toespraak, waarin hij de weduwe zijn dank betuigde voor de eer die zij hem en zijnen zonen bewees; maar er was, zeide hij een ander persoon wiens nederigheid, enz. enz.

   他說了很多後,突然戲劇性地宣佈這次歷險中哈克也在場。人們顯得很驚訝的樣子,實際上是故作的。要是在平常遇上這樣歡快的場面,人們聽到秘密後會顯得更加熱閙的。 可是只有寡婦一人卻表現出相當吃驚的樣子。她一個勁地讚揚和感激哈克的所作所為,結果哈克几乎忘卻了眾目睽睽下穿新衣不自在的感覺。

   Hij bracht het geheim van Hucks aandeel aan het vraagstuk op de treffendste wijze en met de schoonste dramatische wendingen, die hij in zijne macht had, voor den dag; doch de verrassing, die deze ontdekking veroorzaakte, was eenigszins gehuicheld, en het gejuich was niet zoo groot als het onder gelukkiger omstandigheden geweest zou zijn. Toch deed de weduwe haar best om een verrast gezicht te zetten en hoopte zulk een tal van complimenten en zooveel dankbaarheid op Hucks hoofd, dat de knaap den bijna ondraaglijken last zijner nieuwe kleeren haast vergat, door het onuitstaanbaar lijden van als een mikpunt voor ieders blikken en ieders loftuigingen gebruikt te worden.

   寡婦說她打算收養哈克,讓他上學受教育,一旦有錢就讓他做點小買賣。湯姆終於有機會搭上了腔,他說:

   De weduwe zeide, dat zij Huck een tehuis zou geven onder haar dak en voor zijne opvoeding zou zorgen; en dat, als zij geld te missen had, zij hem een eerlijk beroep zou doen leeren. Nu kwam de gelegenheid voor Tom en hij zeide:

   “哈克不需要那個,他富了。”

   "Huck heeft het niet noodig. Huck is rijk!"

   聽了這句可笑的話,在座的來賓為了面子都忍着沒有笑出來,但場面卻讓人尷尬。湯姆打破了沉默。

   Kieschheid alleen deed den lach terughouden, dien deze grappige uitval onwillekeurig uitlokte. Men zweeg en er ontstond eene onaangename stilte, die door Tom verbroken werd.

   “哈克有錢了,你們或許不相信,不過他真有了很多的錢。喂,你們別笑,我會讓你們看到的,請稍等片刻吧。”

   "Huck heeft geld genoeg. Jelui moogt het gelooven of niet, maar hij heeft bergen geld! O, jelui behoeft niet te lachen; ik kan het jelui laten zien. Wacht maar een minuut." Dit zeggende liep hij de deur uit.

   湯姆跑到門外,那些人彼此迷惑不解,好奇地看著,再問哈克,他此時卻張口結舌。

   De gasten zagen elkander verbijsterd en nieuwsgierig aan en keken daarna naar Huck, die geen woord sprak.

   “希德,湯姆得了什麼病?”波莉姨媽問道,“他呀——真是的,從來猜不透他,我從來沒有——”

   "Sid, wat scheelt Tom?" zeide tante Polly. "Hij.... Wel, er is met dien jongen niets aan te vangen. Ik heb nooit.... "

   她還沒說完,只見湯姆吃力地背着口袋走進來。他把黃色金幣倒在桌上說:

   Tom kwam binnen, gebogen onder den last zijner zakken, en tante Polly eindigde haar volzin niet. Tom wierp de massa gele geldstukken op tafel en zeide:

   “你們看呀!我剛纔怎麼說的?一半是哈克的,一半是我的!”

   "Daar--wat heb ik gezegd? Het geld is van ons beiden; Huck de helft en ik de helft."

   這一下使在座的人全都大吃一驚。大家只是瞪眼盯着桌上,一時沒有人說話。接着大家一致要求湯姆說出原委。湯姆滿口答應,於是就把事情的來龍去脈說了一遍,雖然話很長,但大家卻聽得津津有味,沒有一個人插話打斷他的敘述。 湯姆講完後,瓊斯先生說:

   Dit tooneel deed iedereen den adem inhouden. Allen keken; niemand sprak. Toen volgde er een eenstemmig geroep om eene verklaring van het geval. Tom zeide, dat hij die geven kon,--en dat deed hij. Het verhaal was lang, maar hoogst belangrijk, en de vergaderde menigte was sprakeloos van verbazing. Toen de knaap aan het einde was gekomen, zeide de boschwachter:

   “我原以為今天我會讓大家大吃一驚,可是聽了湯姆的敘述,我承認我的根本不算什麼了。”

   "Ik dacht, dat ik voor deze gelegenheid den gasten eene kleine verrassing had bereid, maar zij is, hierbij vergeleken, niets waard. Deze doet de mijne, ik moet het eerlijk bekennen, geheel in het niet zinken."

   錢被過了數,總共有一萬二千塊美元。儘管在座的人當中,有的家產不止這個數,可是一次見過這麼多錢卻還是頭一回。

   Het geld werd geteld. De som bedroeg over de twaalfduizend dollars. Het was meer dan een der aanwezigen ooit bijeen had gezien, ofschoon verscheidenen der hier vergaderde personen meer waard waren dan geheel de gevonden schat.