De lotgevallen van Tom Sawyer

汤姆.索亚历险记

   HOOFDSTUK XXXIV.

   第三十四章

   Zoodra de weduwe weg was, zeide Huck: "Tom, wij kunnen, als wij een touw hebben, ons naar beneden laten zakken. Het raam is niet hoog boven den grond."

   哈克说:“汤姆,要是弄到绳子,我们就可以滑下去,窗户离地面没有多高。”

   "Waarom zouden wij dat doen?"

   “胡说,干吗要溜走呢?”

   "Och, ik ben aan zoo'n troep menschen niet gewoon. Ik kan het niet uitstaan. Ik ga niet naar binnen, Tom."

   “是这样的,跟一大群人在一起怪不习惯的,受不了。汤姆,反正我不下去。”

   "Och, onzin! 't Is niets. Ik geef er niet om en ik zal wel voor je praten."

   “真是的,讨厌!其实下去没什么大不了的事,我根本不在乎,我会照应你的。”

   Daar kwam Sid binnen.

   希德来了。

   "Tom," zeide hij, "tante heeft den geheelen middag op je zitten wachten. Marie had je zondagsche kleeren klaargelegd en iedereen heeft zich boos over je gemaakt. Zeg, is dat geen vet en klei dat er op je broek zit?"

   “汤姆,”他说,“波莉姨妈一下午都在等你呐。玛丽为你准备好了礼服。大家都为你担心。喂,这不是蜡烛油和粘土吗?在你衣服上。”

   "Nu, mijnheer Sidje, bemoei je met je eigen zaken. Waarvoor dient al dat lawaai daar binnen?"

   “得了,希德先生,你少管闲事。他们今天为什么在这里大吃大喝呢?”

   "'t Is een van de partijen, die de weduwe zoo dikwijls geeft. Dezen keer is het voor den boschwachter en zijn zoons, omdat zij haar verleden week uit den nood gered hebben. En zeg,--ik zal je iets zeggen, als je het weten wilt."

   “这是寡妇家的宴会,她经常请客。这次是为了威尔斯曼和他儿子举行的,感谢他们的救命之恩。喂,还想知道得更多吗?我可以告诉你。”

   "Wat dan?"

   “嗯,是什么事?”

   "Wel, de oude Jones zal van avond hier aan de menschen een geheim vertellen; maar ik heb alles afgeluisterd, toen hij het vandaag aan tante kwam zeggen, en ik geloof dat het nu geen geheim meer is. Iedereen weet het,--de weduwe ook, al doet ze net alsof zij het niet weet. Verbeeld je, Jones had beloofd dat Huck hier zou wezen; want hij kon het groote geheim niet aan den dag brengen zonder Huck, weet je?"

   “什么事?老琼斯先生今晚有惊人的消息要告诉这里的人们。他在和姨妈谈这事时,被我听到了这个秘密,不过我想,现在这已算不上什么秘密了,人人都知道,寡妇也知道,但她却尽力掩饰。琼斯先生一定要哈克出席。你瞧,哈克不在场,他怎么能说出那个大秘密呢!”

   "Het geheim? Welk geheim, Sid?"

   “希德,是哪方面的秘密?”

   "Och, dat Huck de dieven bij de weduwe ontdekt heeft. Ik geloof dat Jones zich heel wat voorstelt van de verrassing, maar zij zal in 't water vallen."

   “就是哈克跟踪强盗到寡妇家的那件事情。我想琼斯想利用此事来个一鸣惊人的举动,不过我敢打赌,他不会成功。”

   Sid wreef zich tevreden in de handen.

   希德笑了,心满意足地笑了。

   "Sid, heb jij het verklapt?"

   “希德,是你把秘密泄露出去的吧!”

   "Dat doet er niet toe. Iemand heeft het gedaan, dat is genoeg."

   “得了,别管是谁干的,反正有人已说出了那个秘密,这就够了。”

   "Sid, er is maar één persoon in de geheele stad, gemeen genoeg om dat te doen, en dat ben jij. Als je in Hucks plaats geweest waart, zou je als een slang den heuvel afgekropen zijn en nooit iets van de dieven verteld hebben. Jij kunt niet anders dan gemeene dingen doen en jij kunt niet aanzien, dat er een ander geprezen wordt, omdat hij goed heeft gedaan. Daar, je behoeft er niet voor te bedanken, zooals de weduwe zegt." En Tom gaf Sid een klap om zijne ooren en schopte hem de deur uit, "Kom, ga het nu aan tantetje vertellen en morgen zul je er van lusten."

   “希德,全镇只有一个下流家伙会这么干,那就是你。你要是处在哈克的位置,你早就溜之大吉,根本不会向人报告强盗的消息。你只会干些卑鄙龌龊的事情,见不得干好事的人受表扬。好,赏你这个——‘不用道谢’,照寡妇的说法。” 汤姆一边说,一边打他耳光,连踢带推把他撵出门外。“好,赶快去向姨妈告状吧,只要你敢,明天就有你好受的。”

   Niet lang hierna zaten al de gasten der weduwe aan tafel en een dozijn kinderen werden, naar de gewoonte van dat land en dien tijd, aan kleine tafeltjes, in dezelfde kamer opeengehoopt. Op een gepast oogenblik hield de heer Jones een kleine toespraak, waarin hij de weduwe zijn dank betuigde voor de eer die zij hem en zijnen zonen bewees; maar er was, zeide hij een ander persoon wiens nederigheid, enz. enz.

   几分钟过后,寡妇家的客人都坐在了晚餐桌旁,十几个小孩也被安排在同一间房里的小餐桌旁规规矩矩地坐着,那时的习俗就是这样。过了一会后,琼斯先生作了简短的发言,他感谢寡妇为他和儿子举办此次宴请,但他又说还有个很谦虚的人——

   Hij bracht het geheim van Hucks aandeel aan het vraagstuk op de treffendste wijze en met de schoonste dramatische wendingen, die hij in zijne macht had, voor den dag; doch de verrassing, die deze ontdekking veroorzaakte, was eenigszins gehuicheld, en het gejuich was niet zoo groot als het onder gelukkiger omstandigheden geweest zou zijn. Toch deed de weduwe haar best om een verrast gezicht te zetten en hoopte zulk een tal van complimenten en zooveel dankbaarheid op Hucks hoofd, dat de knaap den bijna ondraaglijken last zijner nieuwe kleeren haast vergat, door het onuitstaanbaar lijden van als een mikpunt voor ieders blikken en ieders loftuigingen gebruikt te worden.

   他说了很多后,突然戏剧性地宣布这次历险中哈克也在场。人们显得很惊讶的样子,实际上是故作的。要是在平常遇上这样欢快的场面,人们听到秘密后会显得更加热闹的。 可是只有寡妇一人却表现出相当吃惊的样子。她一个劲地赞扬和感激哈克的所作所为,结果哈克几乎忘却了众目睽睽下穿新衣不自在的感觉。

   De weduwe zeide, dat zij Huck een tehuis zou geven onder haar dak en voor zijne opvoeding zou zorgen; en dat, als zij geld te missen had, zij hem een eerlijk beroep zou doen leeren. Nu kwam de gelegenheid voor Tom en hij zeide:

   寡妇说她打算收养哈克,让他上学受教育,一旦有钱就让他做点小买卖。汤姆终于有机会搭上了腔,他说:

   "Huck heeft het niet noodig. Huck is rijk!"

   “哈克不需要那个,他富了。”

   Kieschheid alleen deed den lach terughouden, dien deze grappige uitval onwillekeurig uitlokte. Men zweeg en er ontstond eene onaangename stilte, die door Tom verbroken werd.

   听了这句可笑的话,在座的来宾为了面子都忍着没有笑出来,但场面却让人尴尬。汤姆打破了沉默。

   "Huck heeft geld genoeg. Jelui moogt het gelooven of niet, maar hij heeft bergen geld! O, jelui behoeft niet te lachen; ik kan het jelui laten zien. Wacht maar een minuut." Dit zeggende liep hij de deur uit.

   “哈克有钱了,你们或许不相信,不过他真有了很多的钱。喂,你们别笑,我会让你们看到的,请稍等片刻吧。”

   De gasten zagen elkander verbijsterd en nieuwsgierig aan en keken daarna naar Huck, die geen woord sprak.

   汤姆跑到门外,那些人彼此迷惑不解,好奇地看着,再问哈克,他此时却张口结舌。

   "Sid, wat scheelt Tom?" zeide tante Polly. "Hij.... Wel, er is met dien jongen niets aan te vangen. Ik heb nooit.... "

   “希德,汤姆得了什么病?”波莉姨妈问道,“他呀——真是的,从来猜不透他,我从来没有——”

   Tom kwam binnen, gebogen onder den last zijner zakken, en tante Polly eindigde haar volzin niet. Tom wierp de massa gele geldstukken op tafel en zeide:

   她还没说完,只见汤姆吃力地背着口袋走进来。他把黄色金币倒在桌上说:

   "Daar--wat heb ik gezegd? Het geld is van ons beiden; Huck de helft en ik de helft."

   “你们看呀!我刚才怎么说的?一半是哈克的,一半是我的!”

   Dit tooneel deed iedereen den adem inhouden. Allen keken; niemand sprak. Toen volgde er een eenstemmig geroep om eene verklaring van het geval. Tom zeide, dat hij die geven kon,--en dat deed hij. Het verhaal was lang, maar hoogst belangrijk, en de vergaderde menigte was sprakeloos van verbazing. Toen de knaap aan het einde was gekomen, zeide de boschwachter:

   这一下使在座的人全都大吃一惊。大家只是瞪眼盯着桌上,一时没有人说话。接着大家一致要求汤姆说出原委。汤姆满口答应,于是就把事情的来龙去脉说了一遍,虽然话很长,但大家却听得津津有味,没有一个人插话打断他的叙述。 汤姆讲完后,琼斯先生说:

   "Ik dacht, dat ik voor deze gelegenheid den gasten eene kleine verrassing had bereid, maar zij is, hierbij vergeleken, niets waard. Deze doet de mijne, ik moet het eerlijk bekennen, geheel in het niet zinken."

   “我原以为今天我会让大家大吃一惊,可是听了汤姆的叙述,我承认我的根本不算什么了。”

   Het geld werd geteld. De som bedroeg over de twaalfduizend dollars. Het was meer dan een der aanwezigen ooit bijeen had gezien, ofschoon verscheidenen der hier vergaderde personen meer waard waren dan geheel de gevonden schat.

   钱被过了数,总共有一万二千块美元。尽管在座的人当中,有的家产不止这个数,可是一次见过这么多钱却还是头一回。